MediaEdu

MDI hỗ trợ nâng cao năng lực nghiệp vụ báo chí-truyền thông theo tiêu chuẩn quốc tế, có tính thực tiễn cao, khả thi trong môi trường báo chí Việt Nam. Giảng viên là những nhà báo được đào tạo ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và quốc tế.