Phỏng vấn giám đốc dự án Trần Lệ Thùy

1000 400 MDI

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Anh-Việt về chống xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm trên báo chí vừa được tổ chức tại Hà Nội hôm thứ Tư 10/03.

Bà Trần Lệ Thùy, học giả nghiên cứu báo chí, đại học Oxford, giám đốc dự án chia sẻ về nội dung cuộc hội thảo.

Nghe phỏng vấn tại đây