Về MDI

MDI là tổ chức không vì lợi nhuận thực hiện các sáng kiến truyền thông và phát triển tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 55/QĐ-LHHVN, Ngày 21-1-2014 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.